مرحله دوم هدفمندی به گفته معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

در مرحله دوم يارانه‌ها چون منابع بيشتري در اختيار دولت قرار مي‌گيرد طبق ماده هفت قانون هدفمندي يارانه‌ها ميان درآمدهاي خانوار و اعطاي يارانه بايد تناسب به وجود آيد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها ميزان يارانه به دهک‌هاي پايين جامعه افزايش مي‌يابد.

نوبختبه گزارش عیار آنلاین، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در برنامه نگاه يک، پیرامون هدفمندی یارانه ها و چگونگی اجرای مرحله دوم آن، گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها يک طرح نيست بلکه يک قانون است که از سوي دولت يازدهم نيز با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد.

طبق آخرين اظهار نظرهاي رياست محترم جمهور يارانه افراد طبق ماههاي گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و قرار نيست از يارانه افراد کم شود.
در مرحله دوم يارانه‌ها چون منابع بيشتري در اختيار دولت قرار مي‌گيرد طبق ماده هفت قانون هدفمندي يارانه‌ها ميان درآمدهاي خانوار و اعطاي يارانه بايد تناسب به وجود آيد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها ميزان يارانه به دهک‌هاي پايين جامعه افزايش مي‌يابد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: