مشاور وزیر پیشنهادی آموزش‌و پرورش از برنامه‌های او میگوید

برنامه‌های ارائه شده از سوی دکتر نجفی به مجلس شورای اسلامی شامل ۱۳ محور است که عبارتند از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدیریت و بررسی آموزش و پرورش، منابع انسانی، منابع مالی، برنامه درسی، فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و تربیت بدنی، تربیت فنی و حرفه‌ای، مشارکت های مردمی، گروه آموزشی خاص و با نیازهای ویژه، نهادهای صنفی و مدنی، فضاهای کاربردی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر اقدامات.

آموزش و پرورش

به گزارش عیارآنلاین، محمود مهرمحمدی استاد دانشگاه و از کارشناسان تعلیم و تربیت که مشاور محمد علی نجفی در‌خصوص تدوین برنامه‌هایش برای ارائه به مجلس است، در گفت‌وگو با تسنیم در مورد برنامه‌های آقای نجفی که به مجلس ارائه شد گفت: برنامه‌های ارائه شده از سوی دکتر نجفی به مجلس شورای اسلامی شامل ۱۳ محور است که عبارتند از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدیریت و بررسی آموزش و پرورش، منابع انسانی، منابع مالی، برنامه درسی، فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و تربیت بدنی، تربیت فنی و حرفه‌ای، مشارکت های مردمی، گروه آموزشی خاص و با نیازهای ویژه، نهادهای صنفی و مدنی، فضاهای کاربردی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر اقدامات.

محور ششم برنامه‌های پیشنهادی آقای نجفی به موضوع فعالیت های پرورش، فرهنگی و تربیت بدنی توجه دارد. با توجه به اینکه در آموزش و پرورش با قانون احیای معاونت پرورشی سروکار داریم و این قانون لازم الاجرا است، تدابیری اندیشیده‌ایم که با رعایت قانون کاری کنیم که کارکرد پرورشی و یا تربیتی در نظام آموزش و پرورش از قدرت بیشتری برخوردار باشد.

جهت گیری برنامه آقای نجفی این است که باید کارکرد پرورشی در آموزش و پرورش توسعه یابد و به همه فعالیت های دیگر سرایت یابد چرا که اصالت با پرورش است و سایر فعالیت ها در ارتباط با دانش آموزان باید به نوعی مقدمه‌ای باشد برای تقویت پرورش در وجود دانش آموز چرا که اعتقاد داریم همه چیز به پرورش و تربیت منتهی می‌شود و آموزش باید در خدمت پرورش باشد چرا که آموزش منهای وجه پرورشی و تربیتی ارزشی ندارد بلکه زمانی آموزشی ارزشمند می‌شود که به عنوان یک مقدمه در خدمت تحقق اهداف پرورشی و تربیتی قرار بگیرد.
محور پنجم برنامه‌های پیشنهادی آقای نجفی به مجلس به موضوع برنامه درسی اشاره می‌کند و در برنامه درسی تمرکز بر آن چیزی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است و الگویی که برای برنامه درسی در سند تحول بنیادین طراحی شده مورد تاکید است.
این موضوع قائل به انعطاف در برنامه درسی است و دارای سه وجه الزامی، انتخابی و اختیاری بوده که در برنامه درسی با استفاده از این الگوی سه وجهی که در اسناد تحول نیز آمده است باید در جهت اجرا گام بر داریم.

تاسیس سازمان ملی سنجش و آموزش عمومی کشور برای پایش دقیق و نظام مند پیشرفت تحصیلی و تربیتی با تاکید بر ارتقای جایگاه و کیفیت عملکرد دانش آموختگان علوم انسانی از طریق بالا بردن جاذبه های لازم و افزایش انگیزه برای جذب دانش آموزان مستعد از جمله بندهای دیگری است که در محور برنامه درسی به آن پرداخته شده است.
بند دیگری که در محور برنامه درسی به آن توجه شده اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است که این اصل در صدد تقویت گویش ملی و استفاده از ادبیات بومی در مدارس است و در ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز لحاظ شده است،آقای نجفی معتقد است برنامه ریزی لازم برای اجرای این بند از قانون برنامه پنجم توسعه که در جهت اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است باید در دستور کار باشد.
در ذیل محور فنی و حرفه‌ای ۵ بند ذکر شده است که مهمترین آنها بندی است که ناظر بر ایفای نقش کلیدی آموزش و پرورش در طراحی و تدوین برنامه کلان توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با توجه بر سیاست های کلی اشتغال در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است.
آموزش‌های ناظر به شایستگی های حرفه‌ای و اقتصادی را در برنامه های آموزش و پرورش در همه دانش آموزان باید در نظر بگیریم و برای رسیدن به سطح حداقلی از شایستگی های حرفه ای و اقتصادی برای همه دانش آموزان توجه داشته باشیم این موضوع از همان پایه‌های نخست تحصیل این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر بحث شایستگی حرفه‌ای و اقتصادی اجرا شود دانش آموزان استعدادها و علایق خود را در زمینه فنی و حرفه ای شناسایی و با شناخت این علایق به به سمت رشته‌های فنی و حرفه ای گرایش می‌یابند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: