۱ خرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۸

پيشنهاد افزايش قيمت خريد برق بادي به ۴۵۰ تومان

جايگزيني توليد برق بادي با گازوئيلي با قيمت خريد هر كيلووات ساعت برق بادي ۴۵۰تومان، علاوه بر سودده كردن نيروگاههاي بادي، صرفه جويي ۱۰۰ توماني در هزينه توليد هركيلووات ساعت برق را به همراه دارد.

برق بادی

بررسي وضعيت توليد برق در كشور نشان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد برق با استفاده از سوخت هاي فسيلي و مابقي آن از منابع آبي و هسته اي توليد مي شود. اين در حالي است كه كشورهاي واردكننده انرژي در دنيا كه متوجه هزينه اقتصادي استفاده از منابع فسيلي جهت توليد برق هستند، اولويت بالايي براي منابع تجديدپذير قايل شده اند.

در سايه بهره گيري از نيروگاه هاي برق تجديدپذير، هزينه تمام شده برق كاهش يافته و وابستگي به سوخت هاي فسيلي جهت توليد اين حامل انرژي كمتر مي شود. در ميان انواع فناوري هاي توليد برق تجديدپذير، نيروگاه هاي بادي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و بيش از ۶۰ درصد ظرفيت نيروگاه هاي تجديدپذير در دنيا بر پايه اين فناوري گسترش يافته است.

مجموع ظرفيت نيروگاه هاي بادي در دنيا بيش از ۲۸۰ هزارمگاوات بوده و اين ميزان ۴ برابر ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي كشور ماست.

روند رو به رشد نيروگاه هاي بادي در دنيا نشان مي دهد كه توسعه اين فناوري با تمركز بر تحقيق و توسعه به تنهايي قابل دستيابي نيست و ايجاد تحول در اين زمينه نيازمند استفاده از راهبردهاي كلان است.

متداول ترين سياست مورد استفاده جهت توسعه نيروگاه هاي بادي سياست خريد تضميني است كه تاكنون در بيش از ۶۱ كشور دنيا به اجرا درآمده است. كشور چين در نتيجه استفاده از اين سياست طي ۷ سال گذشته علاوه بر تامين برق از يك منبع پاك، زنجيره تامين تجهيزات نيروگاهي و اشتغال بالايي را فراهم كرده است.

شركتهاي چيني در اين دوره زماني علاوه بر تامين نياز نيروگاه هاي اين كشور سهم ۳۵ درصدي را از كل بازار نيروگاه هاي بادي دنيا به خود اختصاص داده اند.
اگرچه در كشور از سياست خريد تضميني در رديف سياست هاي حمايتي دولت نام برده مي شود اما بررسي وضعيت اجراي آن نشان مي دهد كه شرايط انعقاد قرارداد و قيمت پايين خريد برق، از كارايي اين سياست صحيح كاسته است.
توربین بادی
با در نظر گرفتن قيمت گازوييل در فوب خليج فارس، هزينه توليد يك كيلووات ساعت برق با استفاده از گازوييل ۵۵۰ تومان است اما وزارت نيرو به علت مصرف سوخت يارانه اي حاضر به پرداخت رقمي بالاتر از ۱۹۰ تومان براي برق بادي نيست و همچنان ۱۵ درصد برق كشور با استفاده از گازوييل توليد مي شود.

توجه به نياز واقعي نيروگاه هاي برق بادي نشان مي دهد خريد تضميني هر كيلووات ساعت برق بادي با نرخ ۴۵۰ تومان سوددهي نيروگاه هاي برق بادي را در محدوده اقتصادي براي بخش غيردولتي قرار مي دهد.در نتيجه جايگزيني برق بادي با برق گازوييلي در هر كيلووات ساعت ۱۰۰ تومان صرفه جويي به همراه داشته و هزينه تمام شده برق را كاهش مي دهد.

با توسعه نيروگاه هاي بادي سبد توليد برق كشور متنوع مي شود و مي توان به تدريج توليد برق با استفاده از گازوئيل را متوقف كرد.

منبع: خبرگزاري تسنيم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: