۲ خرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۶

بهترين مكانيزم تأمين سهم ريال بخش كشاورزي از صندوق توسعه ملي چيست؟

بر اساس قانون، صندوق توسعه ملي مي‌تواند سالانه معادل ۱۰ درصد منابع صندوق را با تبديل دلار به ريال به سرمايه گذاران غير دولتي بخش كشاورزي اختصاص دهد. اما سوال اين است كه بهترين مكانيزم تأمين ريال سهم بخش كشاورزي چيست؟

بر اساس قانون، صندوق توسعه ملي مي‌تواند سالانه معادل ۱۰ درصد منابع صندوق را با تبديل دلار به ريال به سرمايه گذاران غير دولتي بخش كشاورزي اختصاص دهد. اما سوال اين است كه بهترين مكانيزم تأمين ريال سهم بخش كشاورزي چيست؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه اين اقدام به سه روش زير امكان پذير است كه هر يك نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند:

۱) تأمين ريال توسط بانك مركزي و افزايش دارايي هاي خالص خارجي آن: در اين روش، بانك مركزي مستقيماً ارز را به ريال تبديل مي‌كند و سالانه ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي را به صورت ارزي دريافت مي‌كند و در عوض، معادل ريالي آن را به صندوق توسعه ملي تحويل مي‌دهد. بنابراين به‌واسطه انتشار ريال، پايه پولي افزايش و به تبع آن، نقدينگي جامعه با احتساب ضريب فزاينده افزايش مي‌يابد، در نتيجه تقاضاي كل اقتصاد نسبت به عرضه كل افزايش پيدا كرده و تورم عمومي افزايش مي‌يابد. در وضعيت فعلي اقتصاد كشور با توجه به رشد نقدينگي، چنين روشي ناكارآمد است چراكه به‌واسطه افزايش تورم عمومي، هزينه توليد مجدداً افزايش پيدا مي‌كند.

۲) فروش ارز در بازار آزاد توسط بانك‌هاي عامل: در اين روش، صندوق توسعه ملي ۱۰ درصد منابع خود را از طريق بانك‌هاي عامل در بازار به فروش رسانده و ريال حاصل از فروش ارز را به بخش كشاورزي تخصيص مي‌دهد. در اين روش اگرچه ارز در بازار به فروش رفته و تهديدي از جانب افزايش نقدينگي اقتصاد را تهديد نمي‌كند اما تخصيص و فروش ارز فارغ از اولويت‌هاي بخش توليدي كشور صورت گرفته و تنها مبتني بر ضوابط بانك مركزي است. هرچند اين اقدام مي‌تواند كاهش نرخ آزادِ ارز را به دنبال داشته باشد.

۳) تأمين ريال از طريق بازپرداخت ريالي تسهيلات ارزي پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملي: از آنجاكه متن قانون در مورد بازپرداخت تسهيلات به شكل ارزي يا ريالي تكليفي معين نكرده است، بازپرداخت تسهيلات مي‌تواند ريالي نيز باشد. در اين شرايط صندوق مي‌تواند تسهيلات را براي تأمين مواد اوليه بخش كشاورزي يا ساير بخش‌هاي توليدي كه مزيت نسبي در داخل كشور ندارد، به صورت ارزي به بخش غير دولتي پرداخت كند و پس از بازپرداخت تسهيلات به صورت ريالي در بازه‌هاي ۳ ماهه، اين منابع مجدداً به‌صورت تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي پرداخت شود.

اين روش از آنجاكه نقدينگي را افزايش نمي‌دهد و منابع را به‌صورت بهينه تخصيص مي‌دهد، از كارآمدي بالاتري نسبت به دو روش فوق برخوردار است زيرا علاوه‌بر تأمين ريالي تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي، نقدينگي مورد نياز تأمين مواد اوليه را به‌صورت همزمان فراهم مي‌كند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: